Go to Top

Bé không ăn được cốm ăn ngon Hoa Thiên có thể hòa vào nước cho bé uống được không?

Không nên hòa cốm vào nước cho bé dùng anh/ chị ạ! Do thành phần của cốm có một vài thành phần khi hòa vào nước sẽ bị giảm tác dụng do bị thủy phân vào nước, ngoài ra có một vài thành phần không tan làm nổi váng. Như vậy khi hòa ra nước cho bé dùng sẽ làm giảm hiệu quả của sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>